Vzdelávanie a odborné skúšky

21.12.2011

Spolupracovníci spoločnosti PARTNERS GROUP SK úspešne absolvovali skúšky a splnili tak legislatívne podmienky na výkon profesionálnej činnosti vo finančných službách.

Spolupracovníci spoločnosti PARTNERS GROUP SK úspešne absolvovali skúšky a splnili tak legislatívne podmienky na výkon profesionálnej činnosti vo finančných službách.

Odborné skúšky, september 2011
Väčšina úspešne absolvovala odborné skúšky vo všetkých štyroch sektoroch rozhodujúcich pre kvalifikované a komplexné poskytovanie sprostredkovateľských služieb. Konkrétne ide o sektory poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov a poskytovania úverov. Navyše viac ako 200 spolupracovníkov má k dnešnému dňu aj skúšku v sektore DDS. Vzhľadom na priemer v rámci Asociácie finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov, ktorým sú skúšky vo dvoch sektoroch finančného trhu, sa spolupracovníci z radov PARTNERS GROUP SK stali v tomto smere výnimočnými.

Odborné skúšky pre nových spolupracovníkov, október 2011
„V súčasnosti sme jedinou sprostredkovateľskou spoločnosťou na trhu, ktorá má funkčný koncept prípravy, skúšania a registrácie nových spolupracovníkov. Keďže sme ako prví začali koncepčne vykonávať odborné skúšky pre nováčikov, potrebovali sme vytvoriť funkčné postupy v rámci našej spoločnosti. Veľké úsilie sme vložili aj do odlaďovania procesov u vykonávateľa odborných skúšok. Navyše, ako jediný člen AFISP vykonávame v súčasnosti odborné skúšky v rámci členských termínov elektronicky. Účastníci sa tak dozvedia výsledky na druhý deň po konaní skúšok,“ vysvetľuje meno, funkcia. Tento model umožňuje podstatné skrátenie času potrebného na registráciu nových spolupracovníkov, čo je v procese zapracovania nováčikov veľmi dôležitý faktor.
Odborné skúšky v sektore poistenia a zaistenia a v sektore kapitálového trhu sú súčasťou centrálnych certifikácií. Na vykonanie odborných skúšok v sektoroch prijímania vkladov, poskytovania úverov a v sektore DDS sú určené termíny, ktoré sa uskutočňujú zvyčajne v sobotu striedavo v Bratislave, Prievidzi a Košiciach.
„Zavedenie nových legislatívnych požiadaviek do procesu prípravy nových spolupracovníkov výrazne zvýšilo nároky na manažérov v tejto oblasti. Na druhej strane sme v súčasnosti spoločnosťou, ktorá má funkčný model prijímania nových spolupracovníkov v súlade s novým zákonom o finančnom poradenstve a finančnom sprostredkovaní. Táto situácia na trhu nám teda dáva výraznú konkurenčnú výhodu, ktorú môže každý spolupracovník našej spoločnosti využiť na rozvoj a rast svojho tímu,“ približuje meno.
samostatne
 

Postup pri prihlasovaní spolupracovníkov na odborné skúšky:
1. Na odborné skúšky prihlasujú spolupracovníkov manažéri od pozície M1 prostredníctvom webovej aplikácie Event Planner dostupnej na stránke www.partnersgroup.sk, po prihlásení sa do internej zóny. Informácia o dátume uzávierky prihlášok na odborné skúšky je vždy súčasťou informácií zverejnených ku konkrétnemu termínu.
2. Následne je prihláseným účastníkom zaslané na ich e-mailové adresy oznámenie o registrácii na odborné skúšky. Súčasťou tohto oznámenia sú aj informácie o úhrade zákonom stanoveného poplatku za skúšky s podrobnými inštrukciami ohľadom realizácie platby. V prípade odborných skúšok v rámci centrálnych certifikácií dostáva oznámenie o registrácii na odborné skúšky v kópii aj príslušný manažér. Manažéri dostávajú túto informáciu s cieľom dosledovania nových spolupracovníkov v súvislosti so správnou realizáciou platby za odborné skúšky na účet AFISP.
3. V ďalšom kroku vykonávateľ odborných skúšok – AFISP – priradí podľa rodného čísla platby k registrovaným účastníkom a automatický systém vygeneruje testy.
4. Následne je na e-mailové adresy účastníkom zaslaná z AFISP pozvánka na odborné skúšky s uvedením údajov o mieste a presnom čase konania odborných skúšok. Táto pozvánka je rozposielaná 5 dní pred termínom odborných skúšok.

Pozvánka na skúšky je dôležitým kontrolným bodom, ktorý podáva oficiálnu informáciu o úspešnom priebehu registrácie. Je preto dôležité, aby hlavne od nováčikov manažér získal spätnú väzbu, či spolupracovník takúto pozvánku dostal. V prípade, že spolupracovníkovi takáto pozvánka nie je doručená, znamená to, že nemá na požadovaný termín vygenerované testy a je potrebné takéhoto spolupracovníka zaregistrovať na iný termín odborných skúšok. Takmer vo všetkých prípadoch pri takýchto situáciách je dôvodom nesprávne, prípadne nie včas zrealizovaná úhrada poplatku za skúšky.