Vzdelávacie aktivity Nadácie PARTNERS

01.07.2016

Akademický rok 2015/2016 bol opäť bohatý na vzdelávacie aktivity zastrešené Nadáciou PARTNERS za aktívnej účasti spolupracovníkov PARTNERS GROUP SK. Už osem rokov je pre študentov stredných škôl úspešne realizovaný vzdelávací cyklus Finančná akadémia, rovnako tak sa veľkej obľube teší aj kurz Finančná gramotnosť pre seniorov.

Akademický rok 2015/2016 bol opäť bohatý na vzdelávacie aktivity zastrešené Nadáciou PARTNERS za aktívnej účasti spolupracovníkov PARTNERS GROUP SK. Už osem rokov je pre študentov stredných škôl úspešne realizovaný vzdelávací cyklus Finančná akadémia, rovnako tak sa veľkej obľube teší aj kurz Finančná gramotnosť pre seniorov.

Finančná akadémia

Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov maturitných ročníkov. Jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Séria prednášok je úspešne realizovaná už od roku 2009, čo je dôkazom, že mladí ľudia majú dlhodobo záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Rovnako tak učitelia na stredných školách čoraz viac vnímajú dôležitosť vzdelávania zameraného na financie. 

Prostredníctvom Finančnej akadémie dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK, na téme investovania participuje aj spoločnosť Pioneer Investments. „Študenti sa môžu prostredníctvom prednášok, ktoré vedie skúsený odborník, dozvedieť, prečo je dôležité investovať, ako získať prostredníctvom investovania prostriedky napríklad na financovanie štúdia alebo bývania, čo sú to akcie, dlhopisy, podielové fondy a podobne. Cieľom prednášok v rámci projektu Finančná akadémia je pútavou formou priblížiť mladým ľuďom svet, ktorý je aj pre mnohých dospelých stále veľkou neznámou, a prispieť tak k zvyšovaniu finančnej gramotnosti obyvateľstva.Spolupracovníci PARTNERS GROUP SK rozširujú obsahové zameranie o ďalšie zaujímavé témy a aj vzhľadom na oveľa vyššie kapacitné možnosti prinášajú tento projekt do škôl po celom Slovensku,“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments v SR.

Finančná akadémia má rozsah šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus, ako i vybrané lekcie jednotlivo – podľa preferencií a časových možností školy. Rozsah každej lekcie je dve vyučovacie hodiny. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. V školskom roku 2015/2016 sa do Finančnej akadémie zapojilo dovedna 1 633 študentov z 29 škôl naprieč Slovenskom. Do vzdelávania sa počas tohto obdobia zapojilo 96 školiteľov z PARTNERS GROUP SK, ktorí spolu odučili 500 vyučovacích hodín.

Finančná gramotnosť pre seniorov

Dňa 23. 5. 2016 sa uskutočnilo záverečné hodnotenie letného semestra nadstavbového cyklu Finančnej gramotnosti na Univerzite tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Šestnásti seniori, ktorým sa podarilo úspešne absolvovať sériu prednášok zameraných na svet financií, si z rúk školiteľa Norberta Gregora prevzali osvedčenia o absolvovaní kurzu Finančná gramotnosť. Obsahom jednotlivých prednášok boli témy zamerané na kľúčové pojmy finančnej gramotnosti, plánovanie rodinného rozpočtu, zabezpečenie dôchodku či podrobné informácie o možnostiach investovania, zabezpečenia bývania a hospodárenia s rodinnými financiami.

Pre akademický rok 2016/2017 je pripravený inovovaný výučbový modul s názvom Finančná gramotnosť pre život. Okrem základov finančnej gramotnosti sa bude séria prednášok venovať aj finančnému trhu a jeho fungovaniu či charakteristikám rôznych finančných produktov. Prednášajúci tiež poskytnú množstvo príkladov z praxe a užitočných rád, ktoré sa určite uplatnia aj v bežnom živote.Informácie získané v priebehu jednoročného štúdia môžu seniorom pomôcť nielen pri vlastnom rozhodovaní sa v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite.

Záujemcovia o štúdium v ďalšom školskom roku sa môžu prihlásiť formou vyplnenia prihláškyna webovej stránke univerzity.

Finančné plánovanie – osobné a rodinné financie

Téma riadenia osobných financií začína byť v odborných aj spoločenských kruhoch čoraz diskutovanejšia a to otvára priestor na zamyslenie nad tým, ako ju priniesť aj do osnov študentov aplikovaných matematických odborov. Ponuka výberových predmetov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sa preto v akademickom roku 2015/2016 rozšírila o predmet finančné plánovanie – osobné a rodinné financie. Predmet má za cieľ priblížiť študentom aplikovaných matematických odborov fungovanie finančných inštitúcií a finančných nástrojov, správanie ľudí k finančným produktom, zásady zabezpečenia príjmu a tvorby rezerv či simuláciu riadenia osobného finančného portfólia. V konečnom dôsledku chce predmet študentom priblížiť trh, na ktorý sa v rámci teórie pripravujú počas svojho vysokoškolského štúdia.

Rozsah vzdelávania je jeden semester, pričom ukončenie predmetu je podmienené úspešným absolvovaním ústnej skúšky. Školiteľom predmetu, ktorý je zameraný primárne na tímovú prácu a prepojenie teoretických vedomostí s praxou, je Andrea Straková, Senior Manager. Predmetu realizovaného v rámci letného semestra (odučených 18 hodín) vo vyučovacích osnovách manažérskej matematiky sa zúčastnilo 15 študentov. Okrem workshopov a prezentácií bol predmet ozvláštnený návštevou finančnej inštitúcie a realizáciou vzdelávacieho kurzu Finančná sloboda.