Pokračujeme vo vzdelávaní seniorov

21.10.2016

Seniori patria dlhodobo k skupinám obyvateľstva s najväčšími rezervami v oblasti hospodárenia s financiami. Nedostatočná úroveň finančnej gramotnosti má pritom v mnohých prípadoch za následok uskutočnenie nesprávnych rozhodnutí, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu života na dôchodku.

Seniori patria dlhodobo k skupinám obyvateľstva s najväčšími rezervami v oblasti hospodárenia s financiami. Nedostatočná úroveň finančnej gramotnosti má pritom v mnohých prípadoch za následok uskutočnenie nesprávnych rozhodnutí, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu života na dôchodku.

Nadácia PARTNERS preto aj v akademickom roku 2016/2017 pokračuje v úspešnom projekte zvyšovania finančnej gramotnosti seniorov prostredníctvom študijného programu realizovaného v spolupráci s Univerzitou tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len U3V UNIZA). Slávnostné otvorenie aktuálneho akademického roka sa uskutočnilo dňa 26. 9. 2016 priamo v areáli Žilinskej univerzity.

Pre študentov je v tomto akademickom roku pripravený inovovaný výučbový modul s názvom Finančná gramotnosť pre život. Okrem základov finančnej gramotnosti sa bude séria prednášok venovať aj finančnému trhu a jeho fungovaniu či charakteristikám rôznych finančných produktov. Prednášajúci tiež poskytnú množstvo príkladov z praxe a užitočných rád, ktoré sa určite uplatnia aj v bežnom živote. Informácie získané v priebehu jednoročného štúdia môžu seniorom pomôcť nielen pri vlastnom rozhodovaní v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite.

PLÁN VÝUČBY NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Zimný semester – 20 hod.

·        Finančná gramotnosť a peniaze

·        Finančný trh a finančné plánovanie

·        Banková sústava a bankové produkty

·        Dôchodok

·        Úvery a pôžičky

Letný semester – 20 hod.

·        Sporenie

·        Investovanie

·        Poistenie

·        Dôchodkový systém štátu

·        Daňový systém

Každý semester je ukončený hodnotením záverečnej práce, ktorú študent U3V UNIZA vypracuje na konkrétne zadanie praktickej úlohy z odprednášanej finančnej tematiky. Takto si svoje nadobudnuté vedomosti utvrdí a následne vyskúša aplikovaním do praxe. Po ukončení jednoročného štúdia je tak senior pripravený lepšie zvládať finančnú gramotnosť v reálnom živote.