Nové kurzy na vzdelávacom portáli

15.11.2015

Realizácia efektívneho online vzdelávania prostredníctvom vzdelávacieho portálu (e-learning) je mimoriadne dôležitým prvkom v celom procese vzdelávania spolupracovníkov spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Obsahom portálu sú, okrem kurzov vychádzajúcich z legislatívnych požiadaviek, aj kurzy zamerané na zefektívnenie práce s klientmi a potenciálnymi spolupracovníkmi. Práve tie aktuálne prešli výraznými zmenami.

Realizácia efektívneho online vzdelávania prostredníctvom vzdelávacieho portálu (e-learning) je mimoriadne dôležitým prvkom v celom procese vzdelávania spolupracovníkov spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Obsahom portálu sú, okrem kurzov vychádzajúcich z legislatívnych požiadaviek, aj kurzy zamerané na zefektívnenie práce s klientmi a potenciálnymi spolupracovníkmi. Práve tie aktuálne prešli výraznými zmenami.

V októbri tohto roku boli na vzdelávacom portáli spoločnosti PARTNERS GROUP SK zverejnené nové kurzy Prezentátor, Analýza osobných financií a Náborový prezentátor. Ide o novovytvorené kurzy, ktoré úplne nahradili predchádzajúce verzie a ich aktualizácie. Vzhľadom na to, že spoločnosť PARTNERS GROUP SK v priebehu roka 2015 vydala nové manuály k Prezentátoru, Analýze osobných financií a k Náborovému prezentátoru, prostredníctvom ktorých sa snaží poskytnúť spolupracovníkom ešte lepšiu podporu pri zvyšovaní úrovne poskytovanej služby, realizácia zmien na vzdelávacom portáli bola v tejto súvislosti logickým krokom.

Hlavným cieľom novovytvorených kurzov je podpora spolupracovníkov pri osvojovaní si profesionálnych komunikačných zručností pri práci s klientom, resp. potenciálnym spolupracovníkom, keďže spoločnosť sa dlhodobo snaží a vytvára podmienky na poskytovanie profesionálnych služieb v nadväznosti na hodnoty spoločnosti.

V jednotlivých kurzoch nájde spolupracovník modelovú komunikáciu pri prezentovaní spoločnosti PARTNERS GROUP SK a služieb, ktoré spoločnosť poskytuje. Kurzy sú spracované v súlade so súčasnými edukačnými a didaktickými trendmi a postupmi s cieľom čo najefektívnejšieho získania potrebných informácií a zručností. Kurzy spolupracovník vyhľadá po prihlásení sa na vzdelávací portál spoločnosti (v záložke Vzdelávanie, Prieskumník katalógov). Po otvorení, resp. zapísaní kurzu sa zobrazí úvodná obrazovka. Po zobrazení uvítacej obrazovky spolupracovník prejde k samotnému kurzu. Na obrazovke sa objaví  informácia o odporúčanom postupe štúdia, ktorú je po prečítaní potrebné akceptovať.

V úvode je študujúci oboznámený s cieľom a obsahom kurzu. Audionahrávka, ktorá je súčasťou kurzu, mu umožňuje počúvať text, ktorý sa zobrazuje v stĺpci umiestnenom v pravej časti obrazovky.

V hornej časti obrazovky má študujúci k dispozícii tri záložky s názvom Naučte sa – Vyskúšajte si – Otestujte sa. Záložka Naučte sa prevažne umožňuje prečítať a vypočuť si cieľ aktuálnej strany a komunikáciu s klientom, pričom aktuálne hovorený, resp. počúvaný text sa zvýrazní v pravom stĺpci. Proces štúdia je možné kedykoľvek zastaviť a opakovať. Záložka Vyskúšajte si slúži na nácvik komunikácie s klientom a na získanie spätnej väzby na aktuálny stav nadobudnutých vedomostí a zručností pri osvojovaní si textu. Študujúci má možnosť nahrať a vypočuť si naučený text po stlačení príslušných tlačidiel, ktoré sa zobrazia medzi ovládacími prvkami v strede dolnej časti obrazovky. Pri reprodukovaní textu využíva ako pomôcku kľúčové slová, ktoré sa zobrazujú v pravej časti obrazovky. Pochopiteľne, je možné tento proces opakovať podľa potreby študujúceho. Záložka Otestujte sa je určená na testovanie aktuálneho, resp. konečného stavu nadobudnutých vedomostí a zručností pri komunikácii s klientom. Študujúci v tejto fáze už nemá k dispozícii žiadne pomôcky. Pri počúvaní vlastnej nahrávky opäť môže sledovať v pravej časti obrazovky odporúčaný text tejto časti komunikácie s klientom.

Uvedený proces štúdia môže spolupracovník opakovať dovtedy, kým nie je s úrovňou svojej komunikácie s klientom spokojný, resp. kým ho úplne a na požadovanej úrovni nezvládol.

Výhodou štúdia prostredníctvom kurzov na vzdelávacom portáli je možnosť prispôsobiť štúdium individuálnym požiadavkám študujúceho, či už ide o rozsah, intenzívnosť alebo úroveň jeho aktuálnych vedomostí a zručností. Trend unifikovaného prístupu k profesionálnemu zvládnutiu postupov, ktoré boli v oblasti práce s klientom a potenciálnym spolupracovníkom vytýčené v jednotlivých manuáloch, sa snažia nasledovať aj kurzy na vzdelávacom portáli spoločnosti PARTNERS GROUP SK, či už svojou štruktúrou, ako aj obsahom. Dôsledným zvládnutím manuálov a kurzov nový spolupracovník dosiahne, aby jeho komunikácia s klientom bola zrozumiteľná, príjemná a aby na nič dôležité nezabudol. Zároveň je potrebné akcentovať rolu manažéra v procese prípravy spolupracovníkov na prácu s klientom. Je žiaduce, aby manažér preveril, ako spolupracovník rozumie stanoveným postupom, a v prípade nejasností a nepresností mu objasnil nezvládnuté oblasti.

„Veríme, že nové kurzy, ktoré boli zverejnené na vzdelávacom portáli spoločnosti PARTNERS GROUP SK, budú efektívnou pomôckou pri zapracovávaní nových spolupracovníkov, pri získavaní profesionálnych zručností v komunikácii s klientmi spoločnosti, ako aj s potenciálnymi spolupracovníkmi. Zároveň predpokladáme, že svoje miesto si nájdu aj v radoch skúsených spolupracovníkov a budú pre nich inšpiráciou v ich profesionálnom raste,“ hodnotí prínos nových kurzov Norbert Gregor, školiteľ.