Finančno-informačný portál

14.07.2011

V druhej polovici mája sme v rámci informačného systému spoločnosti úspešne spustili nový, významný balík funkcií pod spoločným náyvom finančno-informačný portál. Nový podsystém nájdete po prihlásení do IS Poradca pod zložkou FiP.

V druhej polovici mája sme v rámci informačného systému spoločnosti úspešne spustili nový, významný balík funkcií pod spoločným náyvom finančno-informačný portál. Nový podsystém nájdete po prihlásení do IS Poradca pod zložkou FiP.

Doterajší spôsob evidencie informácií o klientovi a ich následné spracovanie pre ďalší predaj mal priamy dosah na kvalitu servisu a poradenstva v budúcnosti. „Keďže často chýbali všetky podstatné informácie, prípadne po vypovedaných spolupracovníkoch neboli niektoré informácie vôbec, dôsledkom bolo neúplné poradenstvo a neúplný servis. O možnostiach evidencie udalostí u klienta ako napríklad servisné návštevy, výročia zmlúv, prehľad o portfóliu mimo spoločnosti PARTNERS GROUP SK ani nehovoriac,“ približuje Marcel Komanický, operačný a finančný riaditeľ, ktorý projekt FIP zastrešuje. Hlavné ciele nového podsystému sú najmä významne skvalitniť možnosti starostlivosti o klienta, vniesť podstatnú pridanú hodnotu do procesu evidencie a dostupnosti údajov o klientovi, priniesť nové možnosti do aktivít súvisiacich so správou portfólií klientov a pomôcť štandardizovať tvorbu finančných plánov. Podsystém bol postavený so zámerom zefektívnenia správy analýzy osobných financií, evidencie všetkých podstatných skutočností ku klientovi (od termínov stretnutí, výročí zmlúv, portfólia zmlúv, narodenín atď.) až po tvorbu finančných plánov.

Čo portál zabezpečuje/umožňuje – oblasti:
1. viesť evidenciu analýz osobných financií klientov – pre každú stránku tlačenej analýzy osobných financií je v systéme elektronický obraz na vypĺňanie dát,
2. komplexnú evidenciu udalostí súvisiacich s klientom, servismi (vzťahový manažment s klientom), a to formou elektronického kalendára, s evidenciou udalostí, poznámok a pripomienok,
3. tvorbu finančných plánov – podľa štandardov spoločnosti,
4. doplnkové funkcie – reporty, štatistiky, kalkulačky.

Pri vytváraní nového portálu sme sa zamerali na čo najširšie integrovanie do existujúceho informačného systému, čo je zabezpečené automatickým využívaním existujúceho mena a hesla pre prihlasovanie, prepojením databáz klientov a údajov o klientovi, automatické priraďovanie portfólia už uzavretých zmlúv prostredníctvom spoločnosti PARTNERS GROUP SK ku klientovi, ktorému realizujem analýzu osobných financií, stromové zobrazenie existujúcich obchodných štruktúr a nových pohľadov na manažment klientov podľa správy u jednotlivých spolupracovníkov. Systém funkcií ďalej uľahčuje administráciu a evidenciu práce pri vytváraní zložky klienta – jedenkrát zadané dáta zostávajú v systéme navždy, je tu stála dostupnosť informácií aj po vypovedaných spolupracovníkoch, prípadne pri zmenách starostlivosti klienta. Každý užívateľ má možnosť evidovať dáta k existujúcemu klientovi aj akémukoľvek novému klientovi, ktorý ešte nemusí byť klientom spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Z pozície riaditeľa/manažéra obchodných štruktúr ide o nástroj, ktorý umožňuje kontrolu tvorby analýzy osobných financií u klienta, dodržiavanie firemných štandardov v jednotlivých fázach poradenskej činnosti, kontrolu kvality a úplnosti analýzy, kontrolu portfólií a celkovo detailný pohľad na efektivitu spolupracovníka. Sme presvedčení, že nový finančno-informačný portál prináša do našej práce kvalitatívne vyšší pohľad na správu klientskych portfólií, ďalšiu z konkurenčných výhod a pridanú hodnotu pre nášho spolupracovníka, resp. klienta v podobe dôkladných analytických dát, ktoré napomôžu ešte kvalitnejšie poradenstvo v osobných financiách.

„Úspech ktorejkoľvek spoločnosti určujú zákazníci, ich spokojnosť s produktmi danej firmy, ich spokojnosť s prístupom k nim a ich ochota sa k firme vracať. Práve preto musíme našim klientom venovať zodpovedajúcu pozornosť a čas. Manažment zákazníckych vzťahov totiž často znamená zdĺhavé vyhľadávanie poznámok zo schôdzok, dôležitých informácií o zákazníkoch a príslušných dokumentov. Tento postup je preto neefektívny, nákladna podľa názoru mnohých zbytočný spôsob práce. Veríme, že nový balík funkcionalít bude pre vás prínosom a stane sa pre vás dennodenným nástrojom na zvyšovanie kvality a profesionality vašej práce, dodáva M. Komanický.