Assessment centrum

14.11.2016

Vzdelávacie a rozvojové potreby manažérov spoločnosti PARTNERS GROUP SK sa realizujú prostredníctvom Manažérskej akadémie, ktorá je súčasťou jednotného štandardného vzdelávacieho systému spoločnosti. Obsah Manažérskej akadémie v minulom období tvorili kurzy zamerané na rozvoj manažérskych zručností, ktoré postupne absolvovali všetci manažéri spoločnosti.

Vzdelávacie a rozvojové potreby manažérov spoločnosti PARTNERS GROUP SK sa realizujú prostredníctvom Manažérskej akadémie, ktorá je súčasťou jednotného štandardného vzdelávacieho systému spoločnosti. Obsah Manažérskej akadémie v minulom období tvorili kurzy zamerané na rozvoj manažérskych zručností, ktoré postupne absolvovali všetci manažéri spoločnosti.

Po niekoľkomesačných prípravách spoločnosť PARTNERS GROUP SK pristúpila od septembra 2016 k spusteniu nového konceptu Manažérskej akadémie, do ktorého bolo zapracovaných viacero inovácií. Cieľom pripravených zmien je zabezpečiť ešte vyššiu efektivitu a komplexnosť vzdelávacieho modulu pre manažérov.

Vzdelávanie na mieru

Najvýznamnejšou zmenou vo vzdelávaní manažérov je zaradenie projektu „Assessment centrum“ do konceptu Manažérskej akadémie. Assessment centrum je osvedčený a podľa odborníkov najobjektívnejší nástroj na vyhodnocovanie osobnostného potenciálu v oblasti sociálnych, komunikačných, organizačných, analytických a rozhodovacích schopností. Prostredníctvom Assessment centra je tiež možné vyhodnotiť aj úroveň schopnosti viesť a motivovať tím. Assessment centrum bolo pripravené špeciálne pre potreby nášho manažérskeho vzdelávania tak, aby na základe výstupov z tohto projektu mohli byť stanovené individuálne rozvojové programy pre jednotlivých manažérov. Na základe kompetenčného modelu spoločnosti boli zadefinované nasledujúce kritériá v oblasti osobnostných vlastností a manažérskych zručností, ktoré sú dôležité pre manažérov PARTNERS GROUP SK:

 • Odvaha a sebadôvera
 • Orientácia na výsledky
 • Ochota učiť sa
 • Emocionálna stabilita
 • Koncepčné schopnosti
 • Schopnosť viesť (s víziou)
 • Rozvoj ostatných
 • Strategický vplyv
 • Viacúčelovosť (adaptabilita)

Priebeh a organizácia vzdelávania

Z pohľadu organizácie je Assessment centrum dvojdňová aktivita. Prvý deň riešia účastníci konkrétne praktické a teoretické úlohy, ktoré následne tvoria podklad na vypracovanie spätnej väzby. Spätnú väzbu s konkrétnymi odporúčaniami na ďalší rozvoj získajú účastníci počas druhého dňa Assessment centra vo forme individuálneho rozhovoru v rozsahu 45 minút. Maximálna kapacita v rámci jedného Assessment centra je stanovená na osem účastníkov. Keďže ide o nový prvok vo vzdelávacom module pre manažérov, cieľom spoločnosti je, aby sa Assessment centra mohli zúčastniť všetci spolupracovníci na manažérskych a riaditeľských pozíciách.

Cieľom Assessment centra je stanovenie individuálnych rozvojových programov pre jednotlivých účastníkov, tak aby ich ďalší rozvoj prebiehal čo najefektívnejšie. Individuálne rozvojové programy budú zostavované zo širokej ponuky kurzov zameraných na rozvoj komunikačných, obchodných, manažérskych a líderských schopností a zručností. Na základe odporúčania spoločnosti RL Consult, s ktorou na projekte spolupracujeme, bude konkrétna ponuka kurzov pripravená na základe výstupov z realizácie prvých piatich Assessment centier (začiatkom novembra 2016). V aktuálnej pracovnej verzii sa predpokladá, že do modulu manažérskeho vzdelávania budú zaradené tieto kurzy:

 • Obchodné zručnosti
 • Prezentačné zručnosti
 • Manažérska abeceda
 • Individuálne rozhovory
 • Riešenie konfliktov na pracovisku
 • Náborová akadémia
 • Projektové riadenie
 • Leadership
 • Aplikačný seminár

Spustenie kurzov, z ktorých sa budú zostavovať individuálne rozvojové programy pre jednotlivých manažérov, je plánované na január 2017.

„V rámci nadstavby k projektu Assessment centier sa pripravuje aj koncept talent manažmentu, v rámci ktorého budú mať najlepší manažéri príležitosť pracovať na reálnych firemných projektoch. Veríme, že zaradením Assessment centier do konceptu manažérskeho vzdelávania sa Manažérska akadémia stane ešte efektívnejším vzdelávacím modulom a tým prispeje k rýchlejšiemu rozvoju manažérov,“ hovorí Jozef Bartánus, riaditeľ pre vzdelávanie.